ฝากติดต่อกัน รับอัญมณี

ฝาก 4 วันติด รับ 30 อัญมณี

ฝาก 8 วันติด รับ 40 อัญมณี

ฝาก 12 วันติด รับ 50 อัญมณี

ฝาก 16 วันติด รับ 70 อัญมณี

ฝากขั้นต่ำวันละ 500 บาท (รับโบนัส)